Μπορεί να υπάρξει μονόδρομη χρέωση αν οι θέσεις συλλογής και επιστροφής είναι διαφορετικές.